بعد از ثبت شرکت، نیاز است که سمت تمامی اعضاء و بازرسین شرکت تعیین شود.
تغییر سمت اعضاء شرکت چنانچه اعضاء برای اموری همانند دریافت کارت بازرگانی، دریافت رتبه پیمانکاری، و دیگر مسائل، تصمیم به تغییر سمت دارد یا انتقال سمت خود به فرد دیگری از سهامداران بگیرد، ضمن یک روند و با انتظام صورتجلسه مجمع عمومی عادی قابل انجام است.